תקנון האתר

כללי

 1. פוזה הלבשה כללית בע”מ, ח.פ. 513459404 (להלן “החברה”), שמשרדה הרשום ברח’ המנוף 2, רחובות הינה המפעילה של אתר האינטרנט בשם https://tally-weijel.co.il/ 
  החברה מאפשרת ללקוחותיה לאורחיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים      בתקנון זה (להלן: “התקנון”). בכל מקום בתקנון בו נכתב “החברה” הכוונה גם ל”אתר” ולהפך, וכן   למי  מטעמם.
 2. האתר הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
 3. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה” או “פעולה באתר”).
 4. לצורך תקנון זה, “משתמש/ “לקוח”” – כל אדם, לרבות תאגיד המבצע פעולה באתר ו/או שימוש, במישרין או בעקיפין, במי מהפונקציות באתר, לרבות רכישה באתר, ביקור באתר, גלישה באתר, צפיה באתר ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון זה.    

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש באתר.

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר.
 3. תנאי וכללי השימוש באתר, כאמור בתקנון זה מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות באפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ”ב), והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש ו/או במידע המצוי באתר ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין.
 4. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולה באתר, מהווה הסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימוש המשתמש באתר והסכמה לנהוג על פי הוראות התקנון. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 5. לשם ביצוע פעולה של רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר – המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 8. הוראות תקנון זה תקפות גם לגלישה/שימוש באתר באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר.
 9. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 10. תנאי השימוש באתר, המפורטים בתקנון זה, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים, כהגדרתם להלן.
 11. רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו
  על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות באתר.

אופן השימוש באתר 

 1. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה בעלי כשרות משפטית להתקשר עם החברה בתקנון זה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הוא נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן:”ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה, מכל סוג שהוא, באתר ו/או בקשר אליו. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לבצע באתר פעולה בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי שהקטין יפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 2. לחברה עומדת הזכות למנוע את גישת המשתמש לאתר ולשירות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית למנוע ממשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש באמצעותו מוצרים, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה על ידי המשתמש. 
  2. הפרת תנאי תקנון זה על ידי המשתמש. 
  3. אי תשלום בעבר של המשתמש בגין מוצרים שרכש באמצעות האתר. 
  4. באם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
  1. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
  2. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד שלישי אחר.
  3. לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי.
  4. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא.
  5. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו /או העלול לפגוע ו /או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
  6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
  7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד,  לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
  8. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  9. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
  10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל  דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 4. המשתמש רשאי לבצע שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב לשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, שלא לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות, שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

 5. המשתמש באתר מצהיר כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלתת שירות כלשהו, וכן להתנותו בתנאים ו/או לבטל פעולות בדיעבד אשר נגועות בהפרת תנאי השימוש, לרבות במקרה בו החברה סבורה כי אופן השימוש באתר מפר הוראות הסכם זה ו/או כל דין ו/או פוגע באינטרסים המסחריים של החברה ו/או פוגע בזכויות צד ג’. החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. 

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.

 8. מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף החברה בפייסבוק של החברה כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “תכנים”), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהו ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 9. כל המשתמש ו/או המעלה תכנים לאתר, מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתכנים במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התכנים באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בעמודים / דפים/ פרסום של החברה ביתר הרשתות החברתיות וללא תשלום כלשהו. זכות זו תשמר לחברה ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התכנים באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בעמודים / דפים/ פרסום של החברה ביתר הרשתות החברתיות, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. 
 10. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 11. על כן מובהר, כי כל המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר, מוצעים למשתמש “כמו שהם”  (As Is) והחברה לא תישא באחריות לאי זמינות האתר, לטעויות, אי-דיוקים או לשגיאות בחומר המוצג באתר ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה ע”י המשתמש בהתבסס על תוכן האתר נעשית על אחריותו בלבד.
 12. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעת ה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ”ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 13. לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריטים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 14. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
 15. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים באתר. 

הרשמה לאתר ודיוור

 1. הרכישה באמצעות האתר דורשת הרשמה ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים כנדרש בטופס ההרשמה. 
 2. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמה אישית סודית ועימם יוכל לבצע רכישות באתר, לצפות בחשבונו ולבצע פעולות שונות באתר כפי שיהיו מעת לעת.
 3. כל משתמש רשאי לפתוח על שמו חשבון אחד בלבד.
 4. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה ולספק את המוצרים שהוזמנו (להלן: “ביצוע ההזמנה”). החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך בהתאם לכל דין.
 5. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי (או אמצעי תשלום אחר שבאמצעותו ניתן לשלם באתר, לפי העניין) ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי (או החברה הסולקת, לפי העניין), תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה (“אמצעי התשלום” ו”החברה הסולקת”, בהתאמה). מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (בכפוף לאישור אמצעי התשלום כאמור) יכונו להלן: “הפריטים”.
 6. יש להימנע מבחירת שם משתמש העלול לפגוע או להפר זכויות של צדדים שלישיים. במידה ובאתר תתקבל תלונה לגבי שם משתמש פוגע או בלתי חוקי או המפר תנאים אלה, שומרת החברה על זכותה להסיר שם משתמש זה ללא הודעה מוקדמת.
 7. על המשתמש לבדו מוטלת האחריות לשמור את סיסמתו בסוד. מובהר, כי  המשתמש יהיה אחראי על כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלו יחד עם הסיסמה המשויכת לו.
 8. בעת הרשמה לאתר, מאושרת גם הרשמה של המשתמש לדיוורים הרשמיים של האתר. בהתאם להסכמה זו, החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) , פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא התקבלה הודעה אחרת מהמשתמש. בכל עת, במידה וירצה המשתמש לחזור בו מהסכמתו ו/או מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, המשתמש יכול לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה, באמצעות כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתו ופרטיו המזהים.
 9. מובהר, כי אישור המשתמש בטופס ההרשמה להיכלל ברשימת הדיוור של החברה מהווה אישור מפורש של המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות האתר ולהיכלל גם על תפוצת הדיוור הישיר של האתר ו/או לצורך משלוח הודעות טקסט בסלולר.
 10. לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב למוקד שירות הלקוחות של החברה או באמצעות שליחת דוא”ל  לכתובת info@tally-weijl.co.il. לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מהודעות SMS יכול לעשות זאת  באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת info@tally-weijl.co.il בציון מספר הנייד אותו ירצה המשתמש להסיר או באמצעות מענה “הסר” להודעות ה SMS או על ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה. ההסרה תתבצע, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושה ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הסרה.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח.
 12. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

ביצוע רכישה באתר 

 1. המבצע פעולת קנייה באתר מצהיר בכך כי הינו מסכים לתנאי ההתקשרות המופיעים באתר וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או אי מי הקשור אליהם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של החברה המופיעות באתר. 

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מהווה פעולת קנייה באתר הסכמה לתנאים הבאים: 

  1. מיד לאחר ביצוע הרכישה והתשלום תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן למשתמש הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. במקרה של אישור כאמור יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך התשלום.

  2. בכל מקרה על השימוש בכרטיס אשראי להתבצע על פי הוראות חברות כרטיסי האשראי. 
  3. פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
  4. אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים. 
  5. החברה לא תישא באחריות לחריגה מתנאי העסקה בגין גורמים ו/או אירועים אשר אינם נתונים לשליטתה, באופן מלא או באופן חלקי, לרבות באם יגרמו תקלות במחשוב ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך המכר.
 3. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר הינם בכפוף לאישור אמצעי התשלום כאמור.

 4. מובהר למען הסר ספק, כי מכירת המוצרים באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד ג’ כלשהו.

 5. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה במקרה של אי מכירה כאמור ובכלל זה כל טענה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו,  ככל שנגרם, ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב למשתמש כל סכום ששילם המשתמש, במידה ואכן שילם לחברה, או תפעל החברה לבטל את החיוב במידה ובוצע ע”י המשתמש.

אספקת והובלת המוצרים

 1. החברה ו/או מי מטעמה ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שנקלטה בעת ההרשמה, באמצעים ובמועד הנקוב בדף הרכישה של המוצר, למעט אם כן צוין אחרת באתר. 

 2. אספקת המוצר והובלתו לבית המשתמש מותנית בביצוע התשלום בגין המוצר במלואו.

 3. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח “עד הבית”, באמצעות חברת שליחויות, או דואר ישראל, לבחירת המשתמש ו/או בהתאם לשיקולי החברה. 

 4. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, לרבות עיכובים בשל נגיף הקורונה, שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב והתקשורת וכיוצ”ב. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, כלומר לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה ללקוחה הודעת אימות.

 5. שילוח באמצעות דואר ישראל יהיה כפוף לכל התנאים בתקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו מבוצעת האספקה של המוצרים) ואלו יחייבו כל משתמש. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

 6. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

 7. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.

 8. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח  ו/או דואר ישראל, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש

 9. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 10. מועדי האספקה המפורטים בתקנון זה אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.

 11. במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תעדכן את הלקוח בדבר הפריט החסר. יתר הפריטים יסופקו ללקוח בהתאם להזמנתו. 

 12. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילם במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

 13. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. 

 14. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

 15. המשתמש יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מחנות החברה, רק אם צוינה אפשרות זו מפורשות באתר, וזאת בתיאום מראש עם החברה באשר למקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. 

 16. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 2. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח אלא אם צויין אחרת.

 3. החברה תפעל לעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת, עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. 

 4. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

 5. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

 6. התמונות של המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים, כפי שנראים בתמונה באתר, לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. 

 7. תיאור המוצרים, החומרים מהם מיוצרים וכל מידע אחר בנוגע למוצרים, נמסרים על ידי יצרני המוצרים. החברה אינה יכולה לפקח על המידע ונכונותו, והאחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת כולה כאמור על היצרן וחובת המשתמש לוודא נתונים אלו. 

 8. אם זיהה המשתמש פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, מוזמן המשתמש לפנות לחברה כדי שתפעל לתקן פער זה. הדבר יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר המוצג באתר, בנוגע לאופן הצגתו ואופן תיאורו וביחס והתאמתם למוצר המקורי. 

 9. במקרה בו נפלה טעות מהותית בפרסום באתר, בין היתר, בכל הנוגע לתיאורם של המוצרים או השירותים ולמחירם ולרבות טעות רישום באתר, תהיה החברה רשאית לבטל את הרכישה ולזכות את המשתמש בהתאם. 

ביטול עסקה על ידי המשתמש באתר

 1. רק המשתמש אשר הזמין את המוצר רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן יחד “חוק הגנת הצרכן” או “החוק”). 

 2. הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות המשתמש שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה והמשתמש הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח).

 3. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו על ידי החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר

 4. בהתאם לחוק, המשתמש רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ’אט לנציג החברה, בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי באמצעות ומסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון, על המשתמש לציין את מספר הזמנה.

 5. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. המשתמש יהיה רשאי לבחירתו להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות: (1) דואר גוביינא\רשום; (2) החזרה למחסני החברה (3) באחת מחנויות הרשת.

 6. יובהר בזאת כי בגין מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” ו/או בהטבות, החיוב יבוצע בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

 7. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק להגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש ממשתמש כאמור תעודה, כמפורט בחוק להגנת הצרכן, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, הכל לפי העניין.

 8. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, תחזיר החברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וכן תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה ויבחר המשתמש בקבלת קרדיט לחשבון המשתמש באתר, שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.

 9. אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה מהותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, מוצר שניזוק, מוצר שנפגם, מוצר שהתקלקל. משכך משתמש המבקש לבטל עסקה נדרש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, נדרש המשתמש להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 10. ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, הכל בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את העסקה בגין רכישתם.

 11. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 12. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון  מתנות.

 13. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 14. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.

 15. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”) תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. במקרה כאמור, יודיע על כך הלקוח לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם מועד לאיסוף המוצר.

 16. מבלי לגרוע מכל האמור, בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות החברה, לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

ביטול עסקה ע”י החברה ו/או האתר

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

  1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי החברה באתר;
  2. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
  3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי החברה;
  4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה, הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
  5. כאשר המשתמש חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
  6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
  7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, וירוס, נגיף, חבלת סייבר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה ולחברה אין שליטה עליו;
  8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;
  9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח למשתמש). 
  10. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 2. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. בוטלה ההזמנה כאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמש ומחוייבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המחויבים על פי דין. שימוש במידע אישי אשר יימסר על ידי המשתמש ו/או ייאסף אודותיו ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו או על-פי חובות החלות כלפי החברה על פי הדין. “מידע אישי” לענין זה, משמעו כל מידע מזהה אודות המשתמש  אשר יימסר או ייאסף אודותיו במסגרת השימוש באתר זה. 

 2. ידוע למשתמש כי חלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש באתר טעונים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי באופן ישיר על-ידו.

 3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמש מידע ממס’ מקורות (להלן בפרק זה: “המידע”): א. מידע שהמשתמש מוסר ביודעין- המשתמש באתר מאשר שהוא מוסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. המשתמש יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו; ב. מידע המתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, הצעות והשירותים שעניינו אותו וכד’). 

 4. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש או ו/או נאסף אודותיו, כדוגמת הרגלי הצריכה, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו או במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, וזאת, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון הלקוחות.

 5. ככל שרישום לשירות מסוים דרך האתר, לרבות למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, הזמינים או נגישים דרך האתר, יידרשו את הסכמת המשתמש ואישורו, יידרש המשתמש לאשר את הסכמתו בנפרד.

 6. המשתמש מאשר כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו ולצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו.

 7. ידוע למשתמש כי הוא מתבקש למסור כל מידע או פרטים אישים, על מנת לקבל את שירותי החברה המבוקשים ומסירתם תלויה בהסכמתו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. ידוע למשתמש כי אי מסירת פרטים מסוימים לא יאפשר לחברה לספק למשתמש חלק מהשירותים המוצעים.

 8. המשתמש מתחייב למסור אך ורק מידע אמין ומדויק, ולא למסור כל מידע בשם ו/או עבור צדדים שלישיים. לחברה אין אחריות באשר לנכונות המידע שמוסר המשתמש ו/או לאמינותו, ולמשתמש ו/או כל צד ג’ קשור אליו לא תהיה כל תלונה בעניין.

 9. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקי שירות נדרשים להשלמת הפעולה ו/או המוציאים אל הפועל את הפעולה, כמו למשל חברת כרטיסי אשראי, חברת שליחויות וכדומה. העברת המידע לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת הפעולות תתבצע בעצם הסכמתו של המשתמש כי מרצונו לקבל את המוצר ו/או השירות. לחברה אין אחריות באשר לנושא זה ולנושאים הקשורים בהעברת המידע לספקי שירות נדרשים ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפיה.

 10. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו וויא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981

 11. על-פי הדין המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו, אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.

 12. החברה עושה כל שביכולתה תוך שימוש באמצעים ויעוץ טכנולוגיים כדי לאבטח את האתר ואת דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי הנאסף דרכו וכנגד ניצול גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. 

 13. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע באתר ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת מידע של המשתמש כתוצאה מחדירה לא מורשית של צד ג’. החברה אינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש והחברה לא תהיה אחראית במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו.

 14. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות”Cookies  (קבצי טקסט אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין שלה האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצרכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש ועוד. 

הגבלת אחריות 

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק כלשהו”) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה – תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ”ב. 

 2. האחריות למוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר, לרבות תכונותיהם ואספקתם, מפרטם הטכני, מועדי אספקתם, תקופות אחריות, וכיוצ”ב, הינם באחריות היצרן ובהתאם לנתונים שנמסרו על ידו. שימוש באתר מהווה הצהרה כי עובדה זו ידועה למשתמש וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה הקשורה לאחריות על מוצר, למעט תיקון המוצר ו/או החלפתו במידת הצורך בהתאם לכל דין והוראות תקנון זה.

 3. בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לא היו תקינים ובעניין זה הסעד היחידי יהיה תיקון המוצר ו/או החלפתו, באם התיקון אינו אפשרי. 

 4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 5. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 6. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר,  ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 7. למרות האמור החברה לעיל, היה ומוצר לא התקבל כלל אצל הלקוח, יפנה הלקוח לחברה לשם בירור הנושא וככל שמבירור כזה יעלה כי המוצר לא סופק אזי תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לספק את המוצר או לזכות את הלקוח בגין התשלומים ששולמו על ידו בפועל.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. אלא אם צוין אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

 2. כל התכנים הכלולים באתר לרבות סימניו המסחריים של האתר, טקסטים, קבצים עיצובים גרפיים, צילומים, תמונות, קוד המחשב/ קוד המקור של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ועוד, הינם קניינה הבלעדי של החברה או צדדים שלישיים ומוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר ו/או כל דין. כל סימני המסחר של צדדים שלישיים המופעים באתר שייכים לבעליהם. כל שימוש שייעשה בתכנים ו/או בסימני המסחר הנ”ל, ואשר מנוגד  לדין ולתנאי תקנון זה, הינו אסור. 

 3. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, Domain, פטנטים, סימני המסחר לרבות השם “פוזה”, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

 4. השימוש באתר מוגבל לצפייה ולרכישת מוצרים בלבד. כל שימוש אחר בתכנים ובתוכנה הכלולים באתר, לרבות הפצה, שכפול (לרבות על ידי העתקה ישירה ו\או עקיפה), מסחר, פרסום, תצוגה , שינוי ו/או עיבוד של תכנים המופיעים באתר, ו/או כל חלק מהם הנם אסורים בהחלט. 

 5. המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

 6. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם למשתמש.

המחאת זכויות

 1. החברה תהא רשאית להעביר את התחייבויותיה וזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמה מהמשתמש.

סמכות שיפוט וכלליים 

 1. האמור בתקנון זה יגבר על האמור בדפי האתר (כדוגמת דפי עזרה, שאלות תשובות, מאמרים וכו’).

 2. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה ו/או כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של משתמש. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתעלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מפעולה ו/או מחדל של משתמש לרבות תכנים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתמשים באתר מרגע פרסומו באתר.

 4. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון בכל עניין העולה ו/או הנובע משימוש באתר ו/או רכישות שבוצעו באמצעותו ו/או כל מחלקות אחרת בין המשתמש לחברה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד. 

 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקרובה  ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 6. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה ו/או תגובה בנוגע לאתר ותקנון זה, יש לפנות אל מוקד שירות הלקוחות.  
  הלקוחות של החברה בטל’ 054-3002040 או בכתובת המייל info@tally-weijl.co.il ,המוקד פעיל בימי א’-ה’ בין השעות 10:00-17:00.
  החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם.